Esimerkkityöpajoja

Seuraavat esimerkkityöpajojen rakenteet esittelevät, miten tämän opetusmateriaalin teemoista voi koota kahden oppitunnin (90 min) mittaisen opetustuokion. Ympäristökysymyksiä kannattaa mielellään käsitellä useamman opetustuokion mittaisina kokonaisuuksina, jolloin ryhmällä on riittävästi aikaa toisaalta kuunnella ympäristötunteitaan ja toisaalta pohtia omia vaikutusmahdollisuuksiaan ympäristökriisiin. Ympäristötunteiden käsittely saattaa herättää osassa ryhmää toimintahalua, joten olisi tärkeää, että tunnetyöskentelyjen ohella tarjotaan mahdollisuus konkreettisen toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Esimerkkityöpajan sisällön voi räätälöidä oman ryhmän tarpeisiin sopivaksi. Jatkoharjoituksen voi tarvittaessa jättää pois, jos ryhmä tarvitsee rauhallisempaa etenemistahtia.

Luvun sisältö:

Ympäristötunteet
Lämmittelyharjoitus: Kiitollisuuspiiri
Lämmittelyharjoitus: Tunnesanaimprovisaatio
Virittäytyminen: Alustus ympäristötunteista
Pääharjoitus: Tunteiden käsitekartta
Jatkoharjoitus: Runo tai laulu omasta ilmastotunteesta
Purku: Yhteinen tunnemaasto

Kestävä tulevaisuus
Lämmittelyharjoitus: Ajatuksiani tulevaisuudesta -gallup
Lämmittelyharjoitus: Kestävä tulevaisuus -ideariihi
Virittäytyminen: Ihmiskunnan keksintöjä
Pääharjoitus: Tulevaisuuden keksintöjä
Jatkoharjoitus: Pysäytyskuvia tulevaisuuden taidoista ja keksinnöistä

Minä ympäristövaikuttajana
Lämmittelyharjoitus: Jos kaikki olisi mahdollista
Virittäytyminen: Tutustuminen ilmastovaikuttamiseen
Pääharjoitus: Ilmastosankareita
Jatkoharjoitus: Elokuva ilmastosupersankarista

1. Ympäristötunteet
(90 min)

Oppitunnin teema ja tavoitteet:
Oppitunnilla opetellaan tunnistamaan itsessä erilaisia ympäristötunteita, opetellaan tunteiden jakamista toisten kanssa ja lisätään ymmärrystä toisten tunnemaastoista. Yläkoulu ja lukio: Oppitunti edistää laaja-alaisen osaamisen tavoitteita kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu; itsestä huolehtiminen ja arjen taidot; hyvinvointiosaaminen; vuorovaikutusosaaminen sekä eettisyys ja ympäristöosaaminen. Sanataiteen perusopetus: Oppitunti edistää tavoitteita sanataiteilijana kehittyminen ja omaääninen kirjoittaminen – oppitunnilla herkistytään eri aistien käyttöön, opetellaan sanallistamaan omia tunteita, tutustutaan käsitekarttaan, runoihin, laulunsanoituksiin ja kollaasiin tekstityyppeinä sekä laajennetaan sanavarastoa.

Lämmittelyharjoitus:
Kiitollisuuspiiri
(10 min)

Jokainen sanoo vuorollaan yhden pienen tai suuren asian, josta on tänään kiitollinen (ks. harjoitus Kiitollisuuspiiri). Jos ryhmäläiset eivät entuudestaan tunne toisiaan, voi kiitollisuuspiiri toimia samalla esittelykierroksena, jolla kerrotaan oma nimi. Vaihtoehtoinen toteutustapa, jos ryhmän ilmapiiri ei ole riittävän turvallinen: kirjoitetaan itsekseen 3 minuutin ajan tajunnanvirtaa aloituksella “Tänään olen kiitollinen…”

Lämmittelyharjoitus: Tunnesanaimprovisaatio
(10 min)

Sanallistetaan eri tunnesanojen herättämiä mielikuvia (ks. harjoitus Tunnesanaimprovisaatio).

Virittäytyminen:
Alustus ympäristötunteista
(5 min)

Opettaja alustaa lyhyesti siitä, miksi ilmastonmuutokseen liittyviä tunteita on tärkeää käsitellä (ks. Tajunnanvirtaa ympäristötunteista -harjoituksen Virittäytyminen).

Pääharjoitus:
Tunteiden käsitekartta
(25 min)

Tehdään käsitekartta omista ympäristötunteista tunnesanalistan avulla. Jaetaan käsitekartat parin kanssa tai kerätään osallistujien yhteinen tunnekartta AnswerGarden-alustalle (https://answergarden.ch) tai muuhun sanapilvisovellukseen (ks. Tunteiden käsitekartta -harjoitus- ja purkuohje).

Jatkoharjoitus:
Runo tai laulu omasta ilmastotunteesta
(25 min)

Kootaan runo tai laulu omasta ilmastotunteesta, valmiista runoista ja laulunsanoituksista leikkaamalla. Jaetaan syntynyt teksti parin kanssa tai luetaan se hiljaa mielessä (ks. harjoitus Runo tai laulu omasta ilmastotunteesta).

Purku: Yhteinen tunnemaasto
(15 min)

Jokainen alleviivaa käsitekartastaan tai kokoamastaan runosta/laulunsanoituksesta itselleen tärkeän sanan tai lauseen, jonka haluaa jakaa muille. Koostetaan sanoista ryhmän yhteinen tunnemaasto kollaasitekstinä tai äänimaisemana:

Vaihtoehto 1:
Kollaasiteksti. Jokainen kirjoittaa valitsemansa sanan/ lauseen isoille paperilapuille. Ryhmäläisten sanoista ja lauseista muodostetaan yhteinen teksti lattialle tai seinälle lappuja kiinnittämällä. Vaihtoehtoisesti teksti voidaan luoda myös AnswerGarden-alustalle (https://answergarden.ch) tai muuhun sanapilvisovellukseen. Lopuksi ohjaaja lukee tekstin ääneen. Keskustellaan tekstin herättämistä ajatuksista.

Vaihtoehto 2 (esiintymisestä pitäville ryhmille):
Äänimaisema. Mennään piiriin seisomaan. Jokainen sanoo vuorollaan oman sanansa/lauseensa ja tekee siihen sopivan asennon, liikkeen tai eleen. Muut toistavat sanan/ lauseen kaikuna ja peilaavat liikettä.

2. Kestävä tulevaisuus
(90 min)

Oppitunnin teema ja tavoitteet:
Havainnoidaan omaa tulevaisuusajattelua. Jaetaan ajatuksia ekologisesta kestävyydestä ja laajennetaan kuvittelukykyä ideoimalla kestävän tulevaisuuden taitoja ja keksintöjä. Yläkoulu ja lukio: Oppitunti edistää laaja-alaisen osaamisen tavoitteita kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu; ajattelu ja oppimaan oppiminen; monilukutaito; itsestä huolehtiminen ja arjen taidot; osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen; hyvinvointiosaaminen; vuorovaikutusosaaminen; eettisyys ja ympäristöosaaminen, globaali- ja kulttuuriosaaminen sekä monitieteinen ja luova osaaminen. Sanataiteen perusopetus: Oppitunti edistää tavoitetta omaääninen kirjoittaminen – oppitunnilla tutustutaan sanakirjamääritelmään tekstityyppinä, laajennetaan kuvittelukykyä, luodaan uusia sanoja ja kokeillaan tekstien ilmaisua kehollisesti, draaman kielellä.

Lämmittelyharjoitus:
Ajatuksiani tulevaisuudesta -gallup
(10 min)

Seisotaan piirissä ja ohjaaja lukee tulevaisuutta koskevia väitteitä. Jokaisen väitteen jälkeen samaa mieltä olevat ottavat yhden askeleen eteenpäin piirissä ja palaavat sitten paikalleen (ks. harjoitus Ajatuksiani tulevaisuudesta -gallup).

Lämmittelyharjoitus:
Kestävä tulevaisuus -ideariihi
(10 min)

Jokainen saa 5 kpl post it -lappuja. Ideoidaan pienryhmissä vastauksia kysymykseen: “Jos saisit vapaasti päättää, miltä ekologisesti kestävä tulevaisuus näyttäisi? Minkälaisessa tulevaisuudessa sekä ihmiset että muu luonto voisivat mahdollisimman hyvin?” Ensin jokainen listaa hiljaa itsekseen vastauksia post it -lapuille 5 minuutin ajan (1 vastaus / lappu). Sen jälkeen ideat jaetaan omalle ryhmälle liimaamalla lappuja yhteiseen paperiin. Ryhmä voi ryhmitellä laput keskustelussa esiin nousevia teemoja vastaaviin paikkoihin.

Vaihtoehtoinen toteutustapa anonyymisti:
Ideariihi voidaan pitää myös koko ryhmän kesken niin, että oppilaat kirjoittavat itsekseen tai pienryhmissä Jamboard-sovelluksen avulla virtuaalisia tarralappuja yhteiselle alustalle:
https://edu.google.com/intl/ALL_fi/products/jamboard/

Virittäytyminen:
Ihmiskunnan keksintöjä
(10 min)

Tutustutaan ihmiskunnan historian tärkeisiin keksintöihin ja pohditaan keksintöjen roolia omassa arjessa (ks. Tulevaisuuden keksintöjä -harjoituksen Virittäytyminen).

Pääharjoitus:
Tulevaisuuden keksintöjä
(30 min)

Luodaan uusia yhdyssanoja ja kirjoitetaan valitun yhdyssanan pohjalta kestävän tulevaisuuden keksinnön tai taidon kuvaus (ks. harjoitusohjeet ja apukysymykset harjoituksiin Tulevaisuuden keksintöjä ja Minun ilmastotaitoni). Esimerkkitekstinä opettaja voi lukea ryhmälle tekstin nimeltä “LeikinnäköUtopedia-sanastosta.

Jatkoharjoitus:
Pysäytyskuvia tulevaisuuden
taidoista ja keksinnöistä
(30 min)

Ideoidaan pienryhmissä pysäytyskuvia edellisessä harjoituksessa kirjoitettujen tulevaisuuden keksintöjen ja taitojen pohjalta. Esitetään pysäytyskuvat toisille ryhmille (ks. harjoitus Pysäytyskuvia ympäristötunteista).

3. Minä ympäristövaikuttajana
(90 min)

Oppitunnin teema ja tavoitteet:
Havainnoidaan omia ympäristöasenteita ja pohditaan itselle sopivia keinoja ympäristövaikuttamiseen. Yläkoulu ja lukio: Oppitunti edistää laaja-alaisen osaamisen tavoitteita kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu; monilukutaito; osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen; eettisyys ja ympäristöosaaminen; globaali- ja kulttuuriosaaminen sekä monitieteinen ja luova osaaminen. Sanataiteen perusopetus: Oppitunti edistää tavoitetta omaääninen kirjoittaminen – oppitunnilla tutustutaan henkilöhahmon ja tarinan rakentamiseen sekä supersankaritarinoihin tekstityyppinä ja laajennetaan kuvittelukykyä.

Lämmittelyharjoitus:
Jos kaikki olisi mahdollista
(10 min)

Viritellään mielikuvitusta keksimällä luovia ratkaisuja ympäristökriisin kohtaamiseen (ks. harjoitus Jos kaikki olisi mahdollista).

Virittäytyminen:
Tutustuminen ilmastovaikuttamiseen
(30 min)

Tutustutaan ilmastovaikuttamisen keinoihin ja pohditaan omia vaikuttamistapoja (ks. Ilmastosankareita-harjoituksen Virittäytyminen).

Pääharjoitus:
Ilmastosankareita
(30 min)

Ideoidaan oma ilmastosupersankari (ks. harjoitus Ilmastosankareita). Esitellään omat hahmot pareittain tai pienryhmissä.

Jatkoharjoitus:
Elokuva ilmastosupersankarista
(20 min)

Keksitään nimi elokuvalle, jossa oma ilmastosupersankari seikkailee. Kirjoitetaan elokuvan juonitiivistelmä noin viidellä lauseella. Jos on runsaasti aikaa käytettävissä, voidaan suunnitella myös elokuvan juliste esimerkiksi piirtämällä tai valokuvaamalla ja kuvankäsittelyohjelmalla. Tehdään kuvista ja teksteistä näyttely luokan seinälle ja katsellaan niitä lopuksi yhdessä. Mikäli ryhmän ilmapiiri on turvallinen, jokainen voi myös esitellä oman teoksensa toisille.

–>Lukuvinkkejä<–